sobota, 23 stycznia 2021

Smog w Polsce - Zatrute miasta

 Co to jest smog i jak truje ludzi w polskich miastach


Co to jest smog?


Smogiem nazywamy unoszące się mgły wymieszane z dymem i spalinami. Jest to zanieczyszczenie powietrza, z powodu przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych jak na przykład: siarki, tlenku azotu, substancji stałych (pyły zawieszone), a także innych kancerogennych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Słowo "smog" powstało z połączenia dwóch angielskich słów: smoke (dym) i fog (mgła).
 

Smog nas truje!


Wszystkie wchodzące w skład smogu związki chemiczne, pyły i wilgotność powietrza - są ogromnym zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka. Zanieczyszczenia powietrza są przyczyną ciężkich zatruć metalami oraz chorób do których zaliczamy:
  • alergię, 
  • astmę,
  • zaburzenia oddychania, 
  • zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, 
  • niewydolność oddechową,
  • paraliż układu krwionośnego
  • zmniejszenie masy urodzeniowej noworodka, 
  • zwiększa zapadalność na nowotwory,
  • przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP),
  • zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia astmy u dzieci,
W wyniku badań stwierdzono, że 15% wszystkich epizodów objawów astmy można przypisać zanieczyszczeniu powietrza. Związek następuje także w przypadku chorób niedokrwiennych serca u osób starszych. Badania przeprowadzano w miejscach w pobliżu ruchliwych dróg ze znacznym natężeniem ruchu. Zamieszkanie w miejscach z natężeniem ruchu powyżej 10 tys. pojazdów dziennie uznano za wyznacznik długotrwałej ekspozycji na zanieczyszczenia związane z ruchem drogowym. Zastanawia zatem fakt - dlaczego robi się dużo szumu wokoło wirusa covid - którego objawy są przecież takie same jak zatrucie smogiem - a nie robi się nic, by skutecznie przeciwdziałać pogarszającej się jakości powietrza w Polsce!

niedziela, 17 stycznia 2021

Smog truje i zabija

 W Polsce smog nadal truje i zabija ludzi

Jakość powietrza w Polsce niestety nie poprawia się. Mimo iż pogoda dopisuje, to jednak ludzie nie przestrzegają zaleceń i palą w swoich starych piecach czym się da. Dane z ostatnich dni co jakiś czas pokazują wzrosty zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza dotyczy to pyłów zawieszonych, w tym PM10 i PM2,5. Normy na wielu stacjach są co najmniej kilkunastokrotnie przekroczone. Szczególnie na południu Polski, w miejscowościach górskich i uzdrowiskowych, gdzie powinno być czysto - dym snuje się od rana do wieczora. Drażni oczy, pojawia się drapanie w gardle i nie ma czym oddychać, a w powietrzu pełno jest toksyn, pyłów i unosi się wszędobylski smród.

Takie dni są dla chorych na astmę i płuca nie do wytrzymania. Dla starszych ludzi smog jest zabójczy, powoduje choroby gorsze niż choroby wirusowe typu covid. Wielki szum wokoło wirusa jest tylko wielką propagandą, bo władze Polski powinny się przyjrzeć raczej smogowym zanieczyszczeniom, niż zwalać wszystko na wirusa znanego już od 50 lat, o którym uczą się studenci tyluż lat na Akademii Medycznej z podręcznika.

Co nas truje i co wdychamy

Truje nas wszystko, co zanieczyszcza powietrze, a więc substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż dopuszczalne stężenia. Na przykład:

PM10

Jest mieszaniną cząsteczek zawieszonych w powietrzu o średnicy nie większej niż 10 µm. W jej skład mogą wchodzić takie substancje toksyczne: benzopireny, dioksyny i furany. Ich występowanie spowodowane jest m.in. z procesami spalania paliw stałych i ciekłych.

PM2,5

Są to aerozole atmosferyczne (pył zawieszony) o średnicy nie większej niż 2,5 µm. Dla uświadomienia sobie jak małe są cząsteczki zanieczyszczeń PM10 (<10 µm) i PM2,5 (<2,5 µm), dla porównania informacja, że średnica włosa ludzkiego wynosi ok. 50 – 70 µm.

Pyły zawieszone PM10 i PM2,5 składają się z różnych substancji, wśród nich znajdują się np. metale ciężkie jak arsen, kadm, nikiel, rtęć.

Trują nas zanieczyszczenia w formie gazowej – dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), węglowodory (CnHm), ozon, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – benzo(a)pireny, dioksyny i furany.

niedziela, 1 marca 2020

Przedłużanie tymczasowego aresztowania

Iluzoryczna możliwość zażalenia na areszt i jego stosowanie
Bezprawne przedłużanie tymczasowego aresztowania!


Rzecznik Praw Obywatelskich, który przeanalizował odpowiednie dane z polskich sądów, orzekł iż skuteczność zażaleń na decyzje o aresztach wynosi zaledwie kilka procent. Świadczy to o systemowym problemie w praktyce sądów w Polsce. Dlatego Rzecznik PO proponuje odejście od zasady, że do aresztowania wystarczy samo tylko zagrożenie surową karą, postuluje też nie stosowanie aresztu przy przestępstwach zagrożonych karą niższą niż 2 lata więzieniaInna propozycja RPO to wprowadzenie maksymalnej granicy czasowej, po której przekroczeniu areszt można byłoby przedłużać tylko w wyjątkowych przypadkach. Adam Bodnar zwrócił się do ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o rozważenie podjęcia zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Prawo do wolności osobistej i prawo do rzetelnego procesu sądowego, w tym - do skutecznego środka odwoławczego są przedmiotem szczególnego zainteresowania RPO. Prawa te, gwarantowane przez  Konstytucję RP i Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, mają podstawowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego i systemu wymiaru sprawiedliwości, a także poczucia sprawiedliwości w społeczeństwie. Dlatego RPO przygląda się skuteczności środków odwoławczych co do stosowania i przedłużania tymczasowego aresztowania przez sądy. Dla ustalenia praktyki sądów okręgowych i apelacyjnych przeprowadził kwerendę we wszystkich apelacjach w Polsce. Jej wyniki stały się podstawą wystąpienia.

piątek, 28 lutego 2020

Prześladowanie Sędziego Igora Tuleya

SĘDZIA IGOR TULEYA DLA "GAZETY WYBORCZEJ"

NIE ZASZCZUJĄ NAS 


"Może wtedy (jeśli zostanę skazany - red.) moja sprawa będzie krzykiem rozpaczy, który usłyszy Europa. Dziś reakcje Unii Europejskiej na naruszanie praworządności w Polsce są niezdecydowane. Jesteśmy traktowani jak peryferia" - mówi w rozmowie z "Gazetą Wyborczą sędzia Igor Tuleya. Prokuratura chce uchylenia immunitetu sędziemu Igorowi Tulei m.in. za przekroczenie uprawnień /Krzysztof Kaniewski /Reporter.
W czwartek 27 lutego rzeczniczka Prokuratury Krajowej poinformowała, że PK zwróciła się do sądu dyscyplinarnego o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Igora Tulei. Jak wskazano, powodem wniosku "jest ujawnienie informacji z postępowania przygotowawczego oraz danych i zeznań świadka, które naraziły bieg śledztwa". Prokuratura chce postawić Tueli zarzut karny przekroczenia uprawnień z powodu dopuszczenia do udziału mediów w posiedzeniu dotyczącym obrad Sejmu w Sali Kolumnowej w 2016 roku. Wniosek ma zostać rozpatrzony przez Izbę Dyscyplinarną SN 20 marca br.

czwartek, 13 lutego 2020

Niedozwolone metody przesłuchań

Niedozwolone metody prowadzenia przesłuchań 

w postępowaniu karnym


Przesłuchanie jako czynność dowodowa umożliwia przeprowadzenie dowodów z zeznań świadka, wyjaśnień oskarżonego (podejrzanego) lub opinii biegłego. Osoba przesłuchiwana powinna mieć możliwość swobodnego ukształtowania swojej wypowiedzi w czasie przesłuchania. W związku z tym w art. 171 k.p.k. wskazano metody, których stosowanie jest zabronione w czasie przesłuchania.

Podstawowe kwestie związane z trybem przeprowadzania przesłuchań zostały uregulowane w art. 171 k.p.k.  Zgodnie z tym przepisem, podstawową zasadą jaka rządzi przesłuchaniem jest zasada swobodnej wypowiedzi przesłuchiwanego zgodnie, z którą osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiedzenie się w granicach określonych celem danej czynności, a dopiero następnie można zadawać pytania zmierzające do uzupełnienia, wyjaśnienia lub kontroli wypowiedzi.

Zakazane jest zadawanie pytań sugerujących odpowiedź i nieistotnych - pytania tego typu powinny być uchylane przez organ przesłuchujący. 

W celu ochrony swobody wypowiedzi przesłuchiwanego, w art. 171 k.p.k. określono metody jakich stosowanie w czasie przesłuchania jest zabronione, z tego względu, że ich zastosowanie ogranicza lub wyłącza swobodę wypowiedzi osoby przesłuchiwanej.

środa, 12 lutego 2020

Łamanie Praw Człowieka w Polsce

Gwałcenie Praw Człowieka w Polsce


Komitet ONZ upomina się o europejską dyrektywę gwarantującą realne prawo do obrony!

W Polsce nadal nie istnieje system zapewniający obrońcę każdemu od samego momentu zatrzymania. Od lat upomina się o to Rzecznik Praw Obywatelskich, ale do tej pory nic nie zrobiono w tej sprawie. O realizacji tego prawa mówi dyrektywa 2013/48/UE, która powinna była zostać wprowadzona do polskiego prawa do 2016 r. Resort sprawiedliwości uznał jednak, że polskie przepisy są z nią zgodne, a żadne zmiany nie są potrzebne.

Tymczasem Komitet ONZ Przeciwko Torturom wskazał niedawno, że Polska powinna zapewnić zgodność swego prawa i praktyki z tą dyrektywą. Jak wskazuje Rzecznik, powołując się na rekomendacje Komitetu wobec Polski, rezultatem niedostosowania polskiego prawa do dyrektywy może być np. skierowanie przez Komisję Europejską tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Adam Bodnar wystąpił w tej sprawie do Ministra Sprawiedliwości.

O zagwarantowanie - zgodne ze standardami europejskimi - każdemu podejrzanemu prawa do efektywnego i swobodnego kontaktu z adwokatem na jak najwcześniejszym etapie postępowania RPO apeluje od dawna. Gwarancja kontaktu takiej osoby zatrzymanej z obrońcą już od  chwili zatrzymania skutecznie chroniłaby ją przed torturami i nieludzkim traktowaniem ze strony funkcjonariuszy (wskazuje na to m.in. sprawa Tomasza Komendy). 18 kwietnia 2017 r. Rzecznik przedstawił szczegółową analizę przypadków tortur przez policję i wystąpił do Ministra Sprawiedliwości, aby zapewnić każdemu adwokata od razu po zatrzymaniu. Mimo ponaglenia do premiera, dotychczas nie dostał odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości.

piątek, 18 października 2019

Zdrowie ciała i umysłu

ZDROWIE CIAŁA I UMYSŁU
W konstytucji z 1948 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła zdrowie jako „stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko jako brak choroby lub zniedołężnienia”. W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego”. W medycynie zamiast słowa „zdrowie” używa się terminu „homeostaza”. Jest to zdolność organizmu do efektywnej obrony przed stresorami w celu przywrócenia i utrzymania wewnętrznej równowagi. W medycynie niekonwencjonalnej zdrowie określa się jako ogólny stan dobrego samopoczucia. 


Według Lalonde'a występują cztery czynniki wpływające na stan zdrowia człowieka. Są to: biologia, środowisko, styl życia oraz opieka zdrowotna. Zdrowie można więc zachować i polepszyć nie tylko dzięki zastosowaniu zaawansowanej nauki o zdrowiu, ale także poprzez wybór prawidłowego stylu życia. Jednym z głównych wskaźników zdrowia jest wzrost. Dbając o zdrowie oraz racjonalnie odżywiając się, możemy przyspieszyć wzrost organizmu. Nauka o wzroście człowieka, czynnikach na niego wpływających oraz ich konsekwencjach znana jest jako auksologia. 

Termin „zdrowie psychiczne” odnosi się do dobrego samopoczucia psychicznego i emocjonalnego. Merriam-Webster definiuje zdrowie psychiczne jako stan dobrego samopoczucia psychicznego i emocjonalnego; człowiek jest w stanie używać jego zdolności poznawczych i emocji, funkcjonować w społeczeństwie oraz sprostać wymogom życia codziennego. Według WHO nie ma jednej, „oficjalnej” definicji zdrowia psychicznego, ponieważ różnice kulturowe, subiektywne odczucia oraz rywalizujące ze sobą profesjonalne teorie wpływają na to, jak termin ten jest rozumiany. 

Jedynym aspektem z którym zgadza się większość ekspertów jest to, że zdrowie psychiczne i zaburzenie psychiczne nie są do siebie przeciwstawne. Innymi słowy, brak rozpoznanej choroby psychicznej nie musi oznaczać zdrowia psychicznego. Jednym ze sposobów na określenie stanu zdrowia psychicznego jest sprawdzenie jak pomyślnie osoba funkcjonuje na co dzień. Jeśli jest zdolna do działania, potrafi znieść stres życia codziennego, utrzymać poprawne stosunki międzyludzkie i być niezależna, oraz jest w stanie odzyskać siły po trudnych sytuacjach życiowych, oznacza to, że jest to osoba generalnie zdrowa psychicznie.

czwartek, 26 kwietnia 2018

Ekologia - Harmonia z przyrodą - Rudrajana


Haromonia z przyrodą - Ekologia – na Wschodzie znana jako Rudrayana – pojazd harmonii z naturą – nie jest nauką obojętną wobec egzystencji przyrody i człowieka, dlatego często w potocznych dyskusjach utożsamiana bywa z sozologią i filozofią. Ekologia najogólniej jest nauką o porządku i nieporządku w przyrodzie oraz konsekwencjach wynikających dla istnienia biosfery i człowieka. Ze względów zarówno filozoficznych jak i utylitarnych pojęcie “ekologia” używane bywa w szerokim kontekście znaczeniowym. Określenia ekologia, ekologiczny są często używane w języku potocznym w szerokim i czasem nieprecyzyjnym sensie znaczeniowym, nie zawsze związanym z ekologią jako nauką. Często odnoszą się do sozologii, tj. nauki o ochronie środowiska lub samej ochrony środowiska jako takiej, a nawet filozofii ekologicznej (ekozofia), działalności społecznej czy artystycznej.

Ekologia zajmuje się badaniem powiązań między organizmami żywymi a środowiskiem abiotycznym (układy biologiczne istnieją w sieci powiązań między sobą i otaczającym je środowiskiem), opartych na różnego rodzaju interakcjach. Odkrywanie tych zjawisk dokonywało się od starożytności, ale ekologia jako samodzielna nauka w Europie i Ameryce rozwinęła się w zasadzie w XIX wieku.

Termin ‘ekologia’ wprowadził w Europie, od słowa oecologia, niemiecki biolog i ewolucjonista Ernst Haeckel w 1869 roku, by określić badania nad zwierzętami i ich relacjami z otaczającym światem nieorganicznym jak i organicznym, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji, przyjaznych lub wrogich, z organizmami roślinnymi i zwierzęcymi, z którymi wchodzą w kontakt. Na organizmy w środowisku oddziałują czynniki abiotyczne i biotyczne. 

wtorek, 7 marca 2017

Masowa rzeź drzew w Łebie - wycinka wbrew prawu

Masowa rzeź - Bezprawna wycinka drzew w Łebie


 fot. Dominik Werner  /  źródło: Forum
Na "mocy" prawa Szyszki wycięto w pień cztery hektary lasu będącego pod ochroną! Burmistrz Łeby - Andrzej Strzechmiński, który zgłosił sprawę na policję i do Regionalnej Ochrony Środowiska w Gdańsku. Interweniowała policja, niestety, teren okazał się własnością prywatną i prac nie przerwano. Sprawa trafiła do prokuratury, ale wycinkę drzew dokończono. Drzewa padały pokotem na chronionym obszarze we wschodniej, wojskowej części Łeby. Wycięto drzewa należące do jednego właściciela w pobliżu miejsca, gdzie miał stanąć hotel Gołębiewski, ale inwestor wycofał się z powodu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Życia drzewom nic już nikt nie przywróci. W jeden weekend wycięto drzewa na ściśle chronionym obszarze gdzie występują cenne siedliska roślin będących pod ścisłą ochroną Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, bo występują tu siedliska chronionych roślin. Ta wycinka jest dla nas jak najazd Hunów, którzy przyjechali i w dwa dni wyrżnęli wszystko w pień, gwałcąc przy tym zapisy miejscowego prawa - stwierdził burmistrz.

piątek, 3 marca 2017

Masowa wycinka drzew - nowelizacja ustawy - zakaz wycinki

Wycinka drzew w Polsce


Protest mieszkańców Raciborza przeciw wycince
Do 1 stycznia 2017 roku wycinka drzew i krzewów na własnej posesji mogła być przeprowadzona po uzyskaniu zezwolenia. Każda samowolnie przeprowadzona akcja wycinania drzew była karana, a kary były bardzo kosztowne (dochodziły do kilkudziesięciu tysięcy złotych). Od stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja przepisów o ochronie przyrody i od 1 stycznia w Polsce rozpoczął się okres bezmyślnego wycinania drzew. Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew są bardziej liberalne niż te, które obowiązywały do roku 1017. Domorośli drwale już od rana ruszyli do ataku wycinając drzewa bez względu na wiek. Pod topór i piłę poszły nawet 200 letnie drzewa, oraz te, na których ptaki zdążyły już uwić swoje gniazda.  

Kto może wyciąć drzewo?


Nowe przepisy prawne obowiązujące od początku roku pozwalają osobom fizycznym na wycięcie każdego drzewa, które rośnie na ich działce - bez względu na jego obwód - pod warunkiem, że drzewo wycinane jest na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli przeprowadza się wycinkę drzew związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej - wymagane jest posiadanie stosownego zezwolenia. 

wtorek, 7 lutego 2017

Skąd się wziął smog w Polsce

Smog w Polsce - skąd się wziął?


Nowa Huta - Polska
Smog w Polsce? Niemożliwe, przecież nigdy się to nie zdarzało. W Pekinie, Nowym Jorku to tak, ale w Polsce? Niestety, ostat­nimi czasy coraz częściej sły­szymy, że nasz rodzimy smog pochodzący z unoszących się w powietrzu oparów z ogrze­wa­nia domów i cha­łup mor­duje tysiące ludzi. Przeciętny człowiek nie zastanawia się nad tym czym pali i że to właśnie z jego komina leci dym, który morduje tysiące osób. Przecież tak palił jego ojciec, tak pali on i tak będą palić jego dzieci. Nie widzi więc żadnego problemu, nie czuje się mordowany, a jak pojawiają się choroby, to ze starości, a nie ze smogu. Co gorsza - nawet jak mu śmierdzi coś z komina, to mówi, że jak się pali i dym leci, to zawsze śmierdziało, śmierdzi i śmierdzieć będzie. Dziennikarze i ekolodzy na pewno panikują i na tym chcą zarobić grubą kasę, więc on nie będzie się niczym przejmował i będzie palił jak pali. Jego sąsiad też pali, bo uczono w szkole, że smog to jest w Chinach i Ameryce, a nie na wsi czy w miasteczku w którym mieszka.

czwartek, 2 lutego 2017

Uzdrowiska w Polsce - Smog nad uzdrowiskami

Zanieczyszczenie powietrza w polskich uzdrowiskach


Ludzie przyzwyczaili się do myśli, że jadąc do uzdrowiska - jak to dawniej mówiono "do wód" - podreperują swoje zdrowie, przewentylują płuca, odstresują się i nabiorą chęci i energii do dalszej pracy, której przecież nam nie brakuje. Sama nazwa miejscowości "uzdrowisko" daje nam wrażenie, że otrzymamy tam wszystko co jest potrzebne do tego, aby podreperować nasze zdrowie. Ostatnie lata jednak pokazują, że są to tylko nasze pobożne życzenia, bowiem powietrze w polskich uzdrowiskach jest zatrute toksycznymi gazami i pyłami. Zamiast podreperować własne zdrowie - możemy się poważnie rozchorować. W Polsce statut uzdrowiska posiada 45 miejscowości. W 11 z nich przeprowadzono kontrolę powietrza. Raport Najwyższej Izby Kontroli udowadnia nam, że żadna z 11 kontrolowanych miejscowości, nie spełniała norm dla uzdrowisk, pomimo że posiadają taki status. W żadnym z badanych uzdrowisk nie prowadzono żadnych kompleksowych badań jakości powietrza. Jak się okazało - w każdym z uzdrowisk wszystkie normy zanieczyszczeń powietrza były bardzo przekraczane... ale opłata miejscowa czy uzdrowiskowa - tak zwane "klimatyczne" jest pobierana. 

wtorek, 24 stycznia 2017

Smog - typy smogu i choroby wywoływane przez smog

Jak bronić się przed chorobami wywoływanymi przez smogSmog - to mieszanina zanieczyszczonego powietrza z mgłą i wysokim stężeniem toksycznych gazów i pyłów wytwarzanych głównie przez piece domowe, zakłady przemysłowe i pojazdy. Smogowi sprzyja duża wilgotność powietrza, mróz i brak wiatru. Smog smogowi nie równy i można go podzielić ze względu na zawartość chemiczną na smog Londynu i smog typu Los Angeles. W Polsce możemy podzielić smog na smog krakowski, gliwicki, kłodzki i zakopiański... Które miasto jeszcze dołączy?

Smog londyński występuje w temperaturze od -3 do 5°C (mniej więcej od listopada do stycznia), zawiera głównie dwutlenek siarki, dwutlenek węgla i pyły. Jest skutkiem spalania paliw kopalnych. Zdecydowanie ogranicza widoczność. 

Smog typu Los Angeles pojawia się w temperaturze od 24 do 35°C. Na jego wytworzenie wpływa bardzo słoneczna pogoda oraz spaliny pojazdów. Znajdują się w nim głównie tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory aromatyczne i nienasycone, ozon oraz pyły przemysłowe. Smog typu Los Angeles również ogranicza widoczność i barwi powietrze na brązowo. 

Smog krakowski to unosząca się mglista zawiesina koloru brązowego, która ogranicza widoczność. Czy to latem czy zimą - zawiesina pyłów mglisto brązowych jest nie do zniesienia. Smog gliwicki i warszawski jest podobny do krakowskiego, rzeszowskiego, kłodzkiego, łódzkiego, żywieckiego i zakopiańskiego. Smogowi towarzyszy zatruwający i wnikający w płuca smród.

wtorek, 10 stycznia 2017

Smog - śmiercionośne zanieczyszczenie powietrza w Polsce

Zanieczyszczenie powietrza - Smog w Polsce Zanieczyszczenie powietrza, a co za tym idzie pojawiający się coraz częściej w różnych miastach Polski SMOG - jawi się jako ogromny problem dotykający każdego obywatela naszego kraju. Według badań ekspertów - 33 spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej znajduje się w Polsce. I to wcale nie na Śląsku truje nas smog, ale także w miastach północno-wschodniej, środkowej i południowej Polski. Wdychamy śmierdzące i skażone powietrze w polskich miastach, a skażenie toksycznymi pyłami tysiąckrotnie przekracza wszelkie ustalone normy. Mieszkańcy Rybnika, Katowic, Gliwic, Krakowa, Warszawy, KielcTychów czy Poznania są systematycznie podtruwani przez skażone powietrze, którym muszą oddychać, a Rząd polski nie robi nic, aby podjąć jakiekolwiek działania by wyeliminować ten problem. Nasze miasta są teraz bardziej zatrute niż wielomilionowy Pekin.

czwartek, 1 grudnia 2016

Socjalne państwo prawa

Socjalne państwo Prawa - jakie być powinno


Przyjrzyjmy się wspólnie zasadom organizacji państwa i władzy, które byłoby dobre dla człowieka, acz zorganizowane wedle zaleceń czy praw duchowych danych dla powodzenia i pomyślności ludzi. Organizm zwany narodem, krajem czy państwem musi być humanitarny, a to oznacza kierowanie się dobrem całego społeczeństwa, dobrem wszystkich ludzkich jednostek. Kraj i władzę państwową kierującą się rzeczywiście dobrem ludzi można nazwać zarówno humanitarną jak i socjalną, a najczęściej używa się zwrotu demokracja socjalistyczna albo demokracja ludowa, samorządowa! Państwo dobre dla ludzi, system zarządzania przyjazny człowiekowi mogą stworzyć tylko dobrzy i inteligentni ludzie, którzy nie kierują się chciwością ani zyskiem za wszelką cenę, a przecież do Majestatu Władzy należy opiekowanie się jednostkami kalekimi, chorymi, czy biednymi. Dobra władza narodowa eliminuje biedę i nędzę, bo w każdym kraju, narodzie jest dość dóbr doczesnych, aby każdy miał dach nad głową, odzież i wyżywienie umożliwiające godne życie i przeżycie! 

sobota, 19 listopada 2016

Ślady duchowej kultury narodu Polan

Ślady odwiecznej kultury duchowej narodu PolanŚwiętowit - Svetovit - Światowid
Dzieje starożytnych plemion zamieszkujących ziemie Polski stanowią zaiste arcyciekawą zagadkę, a szczególnie już bardzo wysoka i pokojowa, nieagresywna kultura i religia w duchowości Słowian, czyli Indo-europejczyków. Dziś należy wiedzieć, że wiele miejsc pradawnej kultury i religii Słowian dopiero zostanie odkrytych, a słowiańskość całej ziemi zajmowanej przez Polskę sięga wielu tysiącleci wstecz. Osady, grody, siedziby książąt i pradawne świątynie nie tylko sprzed tysiąca czy dwóch tysięcy lat, ale i sprzed 3-5 tysięcy lat i starsze skrywa Polska Ziemia! Interesująca jest starożytna, czysta duchowość i religijność plemion, z których powstał dzisiejszy Naród Polski, duchowość i kultura wyrosła z najlepszych wartości całego obszaru indoeuropejskich wpływów i idei, a wszelkie formy kultu opierały się na pokoju, zgodzie, honorze, tolerancji i poczuciu jedności ludzi z przyrodą. Nie jest religijnym żaden Polak ani żadna Polka, żadna osoba, która nie czuje sercem Braterstwa ludzkości ani nie doświadcza religijnej ekstazy pod wpływem kontemplacji Ducha Przyrody, Żywiołów, co jest naturą duszy Narodu Polskiego!

sobota, 30 lipca 2016

Burza - huragan - jak się zachować?

Zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy

silnego wiatru i huraganów

Pioruny i wichura są bardzo groźne zarówno w plenerze jak i w domu. Oto parę rad jak należy zachować się podczas burzy, wichur i huraganów. Ważne, aby zawsze o tym pamiętać i zastosować się do tych zasad szczególnie wtedy, gdy jesteśmy na wakacjach i jesteśmy "wyluzowani" oddając się szaleństwu wypoczynku. Pierwsza ważna zasada jakiej należy przestrzegać, to: nigdy nie wyruszaj na wycieczkę do lasu, w góry czy nad jezioro bez sprawdzenia szczegółowej prognozy pogody na najbliższe godziny.

niedziela, 10 stycznia 2016

Zanieczyszczenie powietrza w roku 2030 - Polska i Europa

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce i Europie 

- analizy i prognozy na rok 2030


Polskie miasta w roku 2030 - będą najbardziej zanieczyszczone w Europie!

Rejony aktualnych - największych zanieczyszczeń powietrza w Polsce
Emisja pyłowych zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza jest największa w województwach: śląskim (10,6 tys. ton), mazowieckim i wielkopolskim (4,6 tys. ton). Najczystsze pod tym względem są województwa podlaskie (0,9 tys. ton), warmińsko-mazurskie i lubuskie (1,2 tys. ton) - wynika z najnowszych danych GUS. 

Emisja gazowych (bez dwutlenku węgla) zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza jest największa w województwach: śląskim (672 tys. ton), łódzkim (163 tys. ton) i mazowieckim (153 tys. ton). Najmniejsza emisja występuje w województwach: podlaskim (8 tys. ton), warmińsko-mazurskim (9,4 tys. ton), i podkarpackim (18,1 tys. ton).

sobota, 9 stycznia 2016

Najlepsze do życia miasta Polski

Ranking najlepszych do życia miasta w Polsce w roku 2015


"Diagnoza Społeczna", to badanie warunków i jakości życia Polaków prowadzone od 2000 r. przez zespół pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego. Ostatnie badanie przeprowadzono pomiędzy marcem, a czerwcem 2015 r. Wzięło w nim udział blisko 12 tys. gospodarstw domowych i ok. 20 tys. indywidualnych respondentów. 

Gliwice
"Diagnoza Społeczna 2013" na pierwszym miejscu umiejscowiła Gliwice, w których 9,2 proc badanych jest zadowolonych z życia. Jak wynika z analizy, z roku na rok miasto jest coraz lepiej oceniane. Jeszcze w 2011 roku walory Gliwic doceniało 6,79 proc. mieszkańców. Niestety w tej diagnozie nie wzięto pod uwagę zanieczyszczenia powietrza dlatego też w diagnozie z roku 2015 nie zostały wykazane.

piątek, 8 stycznia 2016

Najgorsze do życia miasta w Polsce

Ranking najgorszych do życia miast w Polsce


Prezentujemy najgorsze do życia miasta w Polsce. "Diagnoza Społeczna" to badanie warunków i jakości życia Polaków prowadzone od 2000 r. przez zespół pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego. Ostatnie przeprowadzono pomiędzy marcem, a czerwcem 2015 r. Wzięło w nim udział blisko 12 tys. gospodarstw domowych i ok. 20 tys. indywidualnych respondentów. A oto ranking najgorszych do życia miast.

Miejsce 1 - WałbrzychWałbrzych, położony w województwie dolnośląskim zajmuje pierwsze miejsce. W tym ważnym ośrodku przemysłowym, akademickim, a ostatnio także turystycznym, mieszka ok. 120 tys. osób. Więcej mieszkańców w województwie ma tylko Wrocław. W tym roku o Wałbrzychu zrobiło się głośno na całym świecie za sprawą słynnego złotego pociągu. Miasto ma duży problem z jakością powietrza. Naukowcy z Instytutu Stosowanej Analizy Systemowej w austriackim Laxenburgu przewidują, że w 2030 roku sytuacja wciąż będzie dramatyczna. Według ich badań jakość powietrza na poziomie niebezpiecznym dla zdrowia zanotują: Gorzów Wielkopolski, Warszawa, GOP, Kraków i właśnie Wałbrzych. Odsetek bardzo zadowolonych i zadowolonych mieszkańców wynosi w Wałbrzychu jedynie 23,6. W 2011 roku było ich 23,7 proc., a w 2013 roku 30,7 procent.

czwartek, 7 stycznia 2016

Najbardziej skażone miasta Polski

Najbardziej zanieczyszczone i skażone miasta w Polsce


Miażdżący dla Polski raport na temat jakości powietrza w Europie

Europejska Agencja Środowiska (EEA) przedstawiła właśnie najnowszy raport na temat jakości powietrza w Europie. Ustalenia są fatalne dla większości Starego Kontynentu. Jak podaje EEA, około 90 proc. mieszkańców miast w Unii Europejskiej jest narażonych na oddziaływanie jednego z najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń powietrza na poziomie uznanym za niebezpieczny dla zdrowia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Co więcej, raport, w którym przebadano 386 ośrodków, jest miażdżący dla Polski. W pierwszej dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast Europy znalazło się aż 6 z kraju nad Wisłą! Gorzej od nas wypadła jedynie Bułgaria. Poznajcie niechlubną listę najgorszych pod względem jakości powietrza miast w Polsce! Kraków zajmuje miejsce 3 na liście najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie.

Miejsce 1 - KrakówNajbardziej zanieczyszczonym miastem w Polsce jest stolica Małopolski. Kraków od lat utrzymuje się na pierwszym miejscu tego niechlubnego zestawienia. Przez 150,5 dnia w roku krakowianie nie oddychają powietrzem o przyzwoitej jakości. Problem narasta w miesiącach zimowych - to wina głównie pieców węglowych, z których korzysta ok. 35 proc. mieszkańców Krakowa. Smogowi sprzyja też położenie miasta w niecce i ogromna ilość spalin samochodowych. 

środa, 6 stycznia 2016

Skażenie powietrza w Polsce

Zanieczyszczenie i skażenie powietrza w Polsce


Ranking najbardziej czystych i skażonych miast w Polsce


Ministerstwo Środowiska opublikowało ranking z którego wynika, które miasta w Polsce mogą się pochwalić najczystszym powietrzem, a mieszkańcy których powinni uważać, bo oddychają groźnymi zanieczyszczeniami. Zanieczyszczenie powietrza to jedna z największych bolączek dużych miast. Ich mieszkańcy na co dzień są narażeni na wyziewy z kominów zakładów przemysłowych, elektrowni i oczywiście silników naszych samochodów. Szacuje się, że każdego roku z powodu oddychania skażonym powietrzem w światowych metropoliach przedwcześnie umiera aż 1,5 miliona ludzi. Z biegiem lat liczba ta zatrważająco rośnie. Najlepszą jakość ma powietrze prawie całkowicie pozbawione pyłów i gazów, ale takiego szukać można ze świeczką.